دمنوش به
75

هزار

تومان

هل، گل سرخ، دارچین، به
دمنوش به لیمو
70

هزار

تومان

چای سبز، به لیمو، لیمو، گل
دمنوش زنجبیل
70

هزار

تومان

زنجبیل، دارچین، لیمو، به
دمنوش گل گاوزبان
80

هزار

تومان

گل گاوزبان، لیمو، گل سرخ، هل
پیمایش به بالا